Ogłoszenia i Przetargi

OGŁOSZENIE wolne stanowisko nauczyciela edukacji wojskowej


OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze informuje o zapotrzebowaniu na następujące stanowisko nauczycielskie:


nauczyciel edukacji wojskowej – 3/18 etatu (3 godz. / tygodniowo)


Wymagania:


– wykształcenie wyższe (kierunkowe)


– przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole


Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem:


Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze


ul. Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór


tel./ fax 094 3739019


WWW: http://zsbialybor.eu/


e-mail: zserbial@poczta.onet.pl


PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI POWYŻEJ 60.000 EUROPrzetarg na dostawy produktów żywnościowych do stołówki


Internatu Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze .


Przedmiot zamówienia : dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu  Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze Przedmiot główny CPV 15000000-8 1. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA :


Pakiet I – Produkty ogólnospożywcze – CPV 15000000-8


Pakiet II – Pakiet Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wołowe i wieprzowe, wyroby mięsne i wędliny; mięso drobiowe, wyroby drobiowe i wędliny) – CPV 15100000-9


Pakiet III – Produkty mleczarskie (mleko, masło, jogurty owocowe, sery żółte, twaróg, śmietana) – CPV 15500000-3


Pakiet IV – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie – CPV 15810000-9


Pakiet V – Mrożonki , ryby przetwory rybne, warzywa i owoce mrożone– CPV 15330000-0, 15896000-5 CPV 15220000-6


Pakiet VI –: Owoce i warzywa – CPV 15300000-1


15000000-8


Dodatkowe kody CPV: 


15100000-9


15300000-1


15500000-3


15220000-6


15330000-0


15896000-5


15810000-9 1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 7 w Białym BorzeBrzeźnicka 10,78-425 Biały Bór,tel. 0-94 3739019, 0-94 3739588

 2. Określenie trybu zamówienia : przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 Euro.

 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać nieodpłatnie u zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze, ul. Brzeźnickiej 10, 78-425 Biały Bór

 4. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze na koszt Wykonawcy do wskazanego przez zamawiającego miejsca.

 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na odpowiednie pakiety wymienione w pkt. 1.

 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 7. Termin realizacji zamówienia od 02.01.2019r. do 31.12.2019roku.

 8. Opis warunków udziału w postępowaniu: o udział w postępowaniu o zamówienie publiczne mogą ubiegać Wykonawcy, którzy : a) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693) c) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególną część (Pakiet). d) Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

 9. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta przedstawiono w Rozdziale III SIWZ.

 10. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 12. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 13. Kryteria oceny ofert : Cena -100%

 14. Miejsce i termin składania ofert : a)Termin składania ofert został ustalony na dzień 29.11.2018 do  godz. 900. b) Miejsce składania ofert : Siedziba Zamawiającego –  Zespół Szkół nr 7 w Białym Borze, ul. Brzeźnicka 10, w sekretariacie szkoły c)Otwarcie ofert nastąpi  29.11.2018r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego w Białym Borze przy ul. Brzeźnickiej 10  – w internacie pokój nr 1 (biuro kierownika internatu).

 15. Termin związania ofertą: 30 dni.

 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 17. Zamawiający nie zamierza stosować dynamicznego systemu zakupów.

 18. Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej do wyboru oferty.

 19. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jolanta Bieniek– Zespół Szkół nr 7 w Białym Borze, ul. Brzeźnickia10, 78-425 Biały Bór (094)37-39-019 w.32)

 20. Szkoła zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Sporządziła: Kierownik Internatu Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze mgr Danuta Soroka


Zatwierdził  Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze


mgr inż. Andrzej Pastuszek


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- WYNIKI


Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze


O G Ł O S Z E N I E


z dnia 04 grudnia 2018r.


 


o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze


 


Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.0.1260 t.j.) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze organizuje nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. gospodarczo – administracyjnych.


 


Miejsce wykonywania pracy– Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze.


Liczba i wymiar etatu – 1 etat w wymiarze pełnego czasu pracy.


Zatrudnienie od 02 stycznia 2019r. na okres próbny do 6 miesięcy,  z możliwością  przedłużenia umowy na czas nieokreślony.


  1. Wymagania konieczne związane z pracą na danym stanowisku: 


Do konkursu może przystąpić osoba, która: 1. posiada wykształcenie średnie lub wyższe (w przypadku posiadanego wykształcenia średniego wymagany udokumentowany staż pracy minimum 2 lata na w/w stanowisku lub zbliżonym);

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie była skazana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne; 1. Wymagania dodatkowe:  1. dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

 2. posiadanie prawa jazdy kategorii B,

 3. obsługa programu komputerowego w zakresie zamówień publicznych.  • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. koordynowanie pracy wszystkich pracowników obsługi Zespołu Szkół;

  2. pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

  3. współorganizowanie prac: inwestycyjno-remontowych, bieżących napraw i konserwacji sprzętu, obiektów sposobem gospodarczym;

  4. kompletowanie, przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji bieżącej remontów, inwestycji, zakupów i kontroli ;

  5. przygotowywanie umów w zakresie usług, zleceń i innych świadczeń;

  6. sprawowanie kontroli nad pojazdami, wydawanie kart drogowych, kontrola wykorzystania pojazdów ( rozliczanie paliwa, olejów, smarów w pojazdach samochodowych i sprzętu);

  7. współpraca z pracownikiem kadr w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej pracowników administracji i obsługi,  w tym karty pracy, obecności i inne;

  8. organizowanie i prowadzenie inwentaryzacji: doraźnych, okresowych, zdawczo-odbiorczych i rocznych majątku trwałego i nietrwałego szkoły oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku występowania różnic inwentaryzacyjnych;

  9. oznaczenie zakupionego sprzętu;

  10. wnioskowanie i zgłaszanie do likwidacji składników majątku szkoły,

   w tym udział w pracach stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych;

  11. nadzór nad właściwym stanem obiektów, pomieszczeń, urządzeń, maszyn, instalacji elektrycznej, sanitarnej, grzewczej aby nie zostały naruszone przepisy bhp i ppoż;

  12. realizacja ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupach i usługach;

  13. wykonywanie sprawozdań do GUS-u w zakresie obowiązków) itp.

  14. prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 


W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu listopadzie 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.


Kandydat będący osobą niepełnosprawną jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii  dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.  1. Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem wraz

   z uzasadnieniem;

  2. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej

   się o zatrudnienie;

  3. życiorys ( CV ) z opisem przebiegu pracy zawodowej;

  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

  5. kserokopie posiadanych świadectw pracy lub zaświadczeń z aktualnego miejsca pracy ;

  6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień lub kwalifikacji zawodowych w tym prawa jazdy kategorii B;

  7. oświadczenie że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  9. oświadczenie, ze kandydat nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania na stanowisku objętym naborem,

  10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ.U. z 2018r. poz. 412 z późn. zm.).

  11. oświadczenie że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) ( U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str.1), zgodnie z poniższą treścią:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Szkół Nr 7 w  Białym Borze, ul. Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalista do spraw gospodarczo-administracyjnych”


  1. Sposób i termin składania dokumentów:


Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „ Nabór – specjalista ds. gospodarczo -administracyjnych”  w kancelarii Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze

lub przekazać listem poleconym w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły ,tj. 19 grudnia 2018r. do godz. 1200 ( decyduje data i godzina wpływu dokumentów ).


Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. • Inne informacje:


Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na piśmie w języku polskim. Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a dołączone kserokopie, potwierdzone przez Niego „za zgodność z oryginałem”.


 


Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe:


I etap – kwalifikacja formalna -20.12.2018r.


Złożone w terminie oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań dla kandydata na w/w stanowisko.


Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze  pod adresem: http://zsol.szczecinek.ibip.pl/public/( w zakładce: Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze ) oraz na tablicy ogłoszeń   w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze przy ul. Brzeźnickiej 10.


 


 


II etap – rozmowa kwalifikacyjna – 21.12.2018r.


 


O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej z zakwalifikowaną osobą (osobami) kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie w formie telefonicznej. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną winni posiadać ze sobą dowód tożsamości oraz oryginały tych dokumentów, których kserokopie zostały w aplikacji. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna przedstawi Dyrektorowi kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.


Przewidywany termin zakończenia postępowania – 21.12.2018r.


 Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.


 


Z przeprowadzonego postępowania konkursowego  zostanie sporządzony protokół.


 


Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze.


Dodatkowych informacji udziela p.  Andrzej Pastuszek pod nr tel.  (+48) 9437 39 019


 


 


                                                                       


Biały Bór,  05.12.2018r.              Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w   Białym Borze     mgr inż . Andrzej Pastuszek