Ogłoszenia i Przetargi

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI POWYŻEJ 60.000 EURO


Przetarg na dostawy produktów żywnościowych do stołówki


Internatu Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze .


Przedmiot zamówienia : dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu  Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze Przedmiot główny CPV 15000000-8 1. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA :


Pakiet I – Produkty ogólnospożywcze – CPV 15000000-8


Pakiet II – Pakiet Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (mięso wołowe i wieprzowe, wyroby mięsne i wędliny; mięso drobiowe, wyroby drobiowe i wędliny) – CPV 15100000-9


Pakiet III – Produkty mleczarskie (mleko, masło, jogurty owocowe, sery żółte, twaróg, śmietana) – CPV 15500000-3


Pakiet IV – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie – CPV 15810000-9


Pakiet V – Mrożonki , ryby przetwory rybne, warzywa i owoce mrożone– CPV 15330000-0, 15896000-5 CPV 15220000-6


Pakiet VI –: Owoce i warzywa – CPV 15300000-1


15000000-8


Dodatkowe kody CPV: 


15100000-9


15300000-1


15500000-3


15220000-6


15330000-0


15896000-5


15810000-9 1. Zamawiający: Zespół Szkół nr 7 w Białym BorzeBrzeźnicka 10,78-425 Biały Bór,tel. 0-94 3739019, 0-94 3739588

 2. Określenie trybu zamówienia : przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 Euro.

 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać nieodpłatnie u zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze, ul. Brzeźnickiej 10, 78-425 Biały Bór

 4. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki Internatu Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze na koszt Wykonawcy do wskazanego przez zamawiającego miejsca.

 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na odpowiednie pakiety wymienione w pkt. 1.

 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 7. Termin realizacji zamówienia od 02.01.2019r. do 31.12.2019roku.

 8. Opis warunków udziału w postępowaniu: o udział w postępowaniu o zamówienie publiczne mogą ubiegać Wykonawcy, którzy : a) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693) c) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególną część (Pakiet). d) Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

 9. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Wykonawców. Wykaz niezbędnych do tego celu dokumentów i informacji, które winna zawierać oferta przedstawiono w Rozdziale III SIWZ.

 10. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 12. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 13. Kryteria oceny ofert : Cena -100%

 14. Miejsce i termin składania ofert : a)Termin składania ofert został ustalony na dzień 29.11.2018 do  godz. 900. b) Miejsce składania ofert : Siedziba Zamawiającego –  Zespół Szkół nr 7 w Białym Borze, ul. Brzeźnicka 10, w sekretariacie szkoły c)Otwarcie ofert nastąpi  29.11.2018r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego w Białym Borze przy ul. Brzeźnickiej 10  – w internacie pokój nr 1 (biuro kierownika internatu).

 15. Termin związania ofertą: 30 dni.

 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 17. Zamawiający nie zamierza stosować dynamicznego systemu zakupów.

 18. Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej do wyboru oferty.

 19. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jolanta Bieniek– Zespół Szkół nr 7 w Białym Borze, ul. Brzeźnickia10, 78-425 Biały Bór (094)37-39-019 w.32)

 20. Szkoła zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Sporządziła: Kierownik Internatu Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze mgr Danuta Soroka


Zatwierdził  Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze


mgr inż. Andrzej Pastuszek