„Bliznę po odejściu dobra pamięć leczy”

Bliznę po odejściu dobra pamięć leczy”

Zbigniew Herbert

 

Pan Stefan Pankiewicz ukończył w 1960r. Państwowe Technikum Rachunkowości  Rolnej w Jastrowiu. W 1965 roku uzyskał tytuł magistra i inżyniera ekonomiki rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Po ukończeniu uczelni w 1965r. podjął pracę w Gospodarstwie Pomocniczym Technikum Rolniczego w Szczecinku w charakterze stażysty. Następnie, po ukończeniu stażu z dniem  01 września 1966r.  podjął pracę w Technikum Rachunkowości Rolnej w Białym Borze. W 1970 roku nabył kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w średnich szkołach rolniczych. W 1973r. złożył ślubowanie i został nauczycielem mianowanym. W lipcu 1974r. ukończył kurs dla wicedyrektorów ds. techników zaocznych. Ponadto odbył przeszkolenie wojskowe i został przeniesiony  do rezerwy w stopniu podporucznika. Prowadził szkolenia dla uczestników Przysposobienia Rolniczego na rolnika   oraz dla kadry kierowniczej Spółdzielni Kółek Rolniczych.

W pracy w szkole osiągał bardzo dobre wyniki nauczania i wychowania. Upowszechniał  najnowsze osiągnięcia rolnicze. Uzyskał w 1985r.  II stopień specjalizacji zawodowej.  Dyrektorem  szkoły był  w latach 1980- 1983. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora szkoły przez 17 lat i kierownika szkolenia praktycznego przez 8 lat. Inicjator nadania imienia szkole i sztandaru oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Zjazdu Absolwentów z okazji 30-lecia szkoły. W czasie pełnienia funkcji dyrektora szkoła odniosła szereg sukcesów, takich jak: zdobycie I miejsca przez internat w województwie, wyróżnienia dla nauczycieli i organizacji, dobre oceny pracy szkoły wystawione przez zespoły wizytatorskie. W 1984r. Pan Pankiewicz otrzymał za pracę dydaktyczną i wychowawczą ocenę szczególnie wyróżniającą. Posiadał duże zdolności organizatorskie, aktywnie zarządzał szkołą. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi  (1986r.) oraz następującymi nagrodami: Kuratora Oświaty i Wychowania – I stopnia  (1976r.), Zasłużonego Pracownika Rolnictwa (1977r.), „Za zasługi dla rozwoju woj. koszalińskiego”  (1979r.), Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa (1982r), Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa (1987r.), Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – II stopnia  (1995r.), odznaką „Młodzież dla postępu” (1984r), odznaką honorową LZS (1984r.), jak również medalem „ 50 lecie oświaty rolniczej”(1997r.).