Aleksandra Mazur stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

W dniu 1 grudnia 2017r. w koszalińskiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce.

W roku szkolnym 2017/2018 stypendium Prezesa Rady Ministrów w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze otrzymała uczennica klasy bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa Aleksandra Mazur.

Aleksandra to szczególne wyróżnienie otrzymała z rąk Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty pana Roberta Stępienia oraz Dyrektora  Delegatury Radcy Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pana Pawła Michalaka.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden najlepszy uczeń w danej szkole, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen i otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem (min. 4,75). Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy od września do czerwca.

Oli serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów, a rodzicom  i nauczycielom dziękuję za wspieranie Aleksandry w realizacji jej marzeń.

Tekst i zdjęcia: Renata Piszcz