Młodzież z klas wojskowych na obozie szkoleniowym

Na obozie szkoleniowym w Jednostce Wojskowej w Czarnem pod opieką koordynatora p. st. chor. sztab. Józefa Całki wraz z instruktorami prowadzącymi zajęcia uczniowie z klas wojskowych II Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze doskonalili umiejętności żołnierskie. Uczestnikami obozu była także Certyfikowana Wojskowa Klasa Mundurowa II edycji programu MON.Zajęcia zrealizowano zgodnie z programem i prowadzone były na terenie Jednostki Wojskowej.
Uczniowie zostali zakwaterowani w namiotach. Urządzono bazę szkoleniową, zorganizowano służbę dyżurną, organizowano apele.
Szkolenie obejmowało 10 jednostek zajęciowych dziennie przez 5 dni.Oceniano zaangażowanie młodzieży, ich wiedzę teoretyczną oraz nabyte umiejętności praktyczne. Poniżej przedstawione zdjęcia obrazują rodzaje zajęć.Program obozu zrealizowano w całości. Osiągnięto zaplanowane cele.
Podziękowania składamy dla p. ppłk Wojciecha Kotschego – dowódcy 52 Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej oraz żołnierzom zaangażowanym w realizację zajęć.

Szkoła otrzymała wsparcie-dofinansowanie na pokrycie kosztów zorganizowania obozu dla młodzieży Certyfikowanej Klasy z Ministerstwa Obrony Narodowej – Biura do Spraw Proobronnych.
Dziękujemy za okazałą pomoc finansową Resortowi Obrony oraz p. Dowódcy
i żołnierzom za sprawną organizacje i poprowadzenie szkolenia.

Opiekunowie:
p. Leszek Landwójtowicz
p. Romana Boberska

Zdjęcia – archiwum szkolne.