Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

W koszalińskiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce.

W roku szkolnym 2018/2019 stypendium Prezesa Rady Ministrów w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze po raz drugi otrzymała uczennica klasy bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa Aleksandra Mazur.

Aleksandra to szczególne wyróżnienie otrzymała z rąk Wicewojewody Zachodniopomorskiego pana Marka Subocza oraz pana Bogusława Ogorzałka Wicekuratora Oświaty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden najlepszy uczeń w danej szkole, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen i otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem (min. 4,75). Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy od września do czerwca.

Jednocześnie informuję, ze w/w maturzystka otrzymuje również Stypendium Starosty Szczecineckiego za wyróżniające wyniki w nauce.

Oli serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów, a rodzicom  i nauczycielom dziękuję za wspieranie Aleksandry w realizacji jej marzeń.

Tekst i zdjęcia : Andrzej Pastuszek